جزئیات اطلاعیه

نصب استاندارد درب و پنجره هاى يوپى وى سى

براى نصب استاندارد درب و پنجره هاى يوپى وى سى بايد به نكات زير توجه شود:
١-اندازه گيرى ساخت بايد از روى قاب انجام شود،در صورت درخواست مشترى موارد حتما صورتجلسه گردد
٢-ايجاد بادخور جهت تزريق مواد درزبندى،تراز كردن قاب و جلوگيرى از تحت فشار بودن پنجره

٣-سوراخ هاى نصب:
- فاصله پيچ هاى نصب نبايد بيشتر از ٧٠سانتى متر باشد.
- فاصله سوراخ هاى نصب در پروفيل سفيد از گوشه جوش قاب و كنار موليون ١٥سانتى متر باشد.
- فاصله سوراخ هاى نصب در پروفيل لمينت از گوشه جوش قاب و كنار موليون ٢٥سانتى متر باشد.

٤-تراز و شاقول نمودن قاب پنجره
٥-استفاده از درپوش شيار تخليه در نماى بيرون

٦-استفاده از فيلر،بين قاب و محل نصب با فاصله ٢سانتيمتر از پيچ نصب جهت جلوگيرى از تغيير شكل و خميدگى قاب
تبصره:زير ستون هاى عمودى پنجره در بين قاب و محل نصب مى بايست فيلر قرار بگيرد.

٧-بررسى نهايى مواد درزبندى از نظر كيفى(هوابندى،آب بندى،تميزكارى)
٨-جداسازى ليبل پشت پروفيل قبل از شيشه گذارى و بلافاصله نظافت پروفيل با يك دستمال مرطوب
٩-قراردادن پل زير فيلر قبل از فيلرگذارى شيشه
١٠- فيلر گذارى شيشه هاى لنگه بازشو مطابق با كاتالوگ فنى

١١-بررسى نهايى پنجره ها از نظر رگلاژ،درزبندى،كيپ شدن لنگه بازشو در تمامى اضلاع
١٢-تنظيم صورتجلسه تحويل به مشترى

 

واحد بهبود کیفیت