بطور معمول فریم انتظار درب و پنجره يوپى وى سى از قوطی آهنی با ضخامت حداقل mm30 × 60 که به صورت تراز و بدون خمیدگی و پیچیدگی در محل نصب پنجره ها نصب گردیده است و....

منتشر شده در مطالب آموزشی

براى نصب استاندارد درب و پنجره هاى يوپى وى سى بايد به نكات زير توجه شود: ....

منتشر شده در مطالب آموزشی