باید مدیر بسیار خوش شانسی باشی که از وجود این کارکنان ممتاز در سازمان خود بهره مند شوید. اما اغلب مدیران ایرانی از کارکنان ممتاز می ترسند و هر اقدامی می کنند که این کارکنان سازمان را ترک کنند. اما مدیرانی که به حفظ و نگهداشت این

بازاریابی

06 فروردين 1396 نوشته شده توسط مدیر سایت

فروشنده حرفه ای تخفیف راروشی برای قدر دانی ازمشتری میداند نه ابزاری برای نگه داشتن مشتری،واعتقاد داردهمه مشتریان شایستگی قدردانی را ندارند ومعیار های زیر را ملاک قدردانی میداند .وفاداری - خوش حسابی - کیفیت همکاری .

بسیاری از شرکتها در همان راه های کهنه و پیشین بازاریابی مانده اند و بودجه سنگینی را هزینه میکنند . بازاریابی رابه غلط بافروش برابرمیگیرند،بیش از توجه به مشتری ونیاز های او ، بر در اختیار گرفتن مشتری تاکید دارند و تمام عمر میکوشند در هر دادوستد

صفحه8 از8